IenW m.e.r.-dag

Agenda | 31 oktober 2019

De tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag staat op 31 oktober 2019 in het teken van de grote opgaven waar Nederland voor staat, de rol van m.e.r. daarbij en de kenmerken van een sterk MER(k).

Doelgroep: Gemeenten, provincies, ministeries

Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen
In Nederland staan we voor grote en complexe opgaven rond energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. In een omgeving waar steeds meer sprake is van tegengeluid en verschillen in perceptie. Waarin de betrouwbaarheid van besluitvorming, uitgevoerde onderzoeken en kwaliteit en onafhankelijkheid van m.e.r. vaak in twijfel wordt getrokken. Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden belangrijker. Hiermee is en wordt volop geëxperimenteerd, óók in relatie tot m.e.r.

Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming. Een MER dat invulling geeft aan actuele thema's met aandacht voor innovatie. Maar vooral: goed gepositioneerd in het planvormingsproces. 

Programma
De IenW m.e.r.-dag is van 09.00 tot 16.30 uur.

Plenair programma met opening door Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, gevolgd door inspirerende visies van Erik Pool, directeur participatie ministerie van IenW en Lourens Loeven, directeur Commissie m.e.r.
Daarna vinden er drie rondes plaats met diverse interactieve werksessies. De plenaire afsluiting wordt verzorgd door Thomas Rau. Hierna kun je napraten tijdens de netwerkborrel.

In de werksessies kun je kennis opdoen en meediscussiëren over onderwerpen als:

  • Kwaliteit en toegankelijkheid van het MER en de mogelijkheden deze te verbeteren.
  • Participatie en m.e.r. en hoe om te gaan met kennisconflicten.
  • M.e.r. voor omgevingsvisies en omgevingsplannen: ervaringen en inzichten uit de pilots.
  • Dilemma’s die bij monitoring en m.e.r. komen kijken.
  • Het beoordelen van sociale effecten en van klimaatadaptatie in het MER.
  • Hoe om te gaan met stikstofdepositie na het sneuvelen van het PAS?
  • De positie van m.e.r. en het belang van leiderschap in planprocessen en m.e.r.

Ook nemen we je mee in de actualiteiten en casuïstiek rondom planvorming en m.e.r. Denk aan actuele jurisprudentie, de Omgevingswet en m.e.r., en m.e.r.-beoordelingen.

Klik hier om je aan te melden