1326. Baggerberging en zandwinning Bosscherwaarden

Bosscherwaarden B.V. wil zand winnen in de uiterwaarden van de Lek bij Wijk bij Duurstede. Na de zandwinning zal het bedrijf de diepe plassen die zijn ontstaan opvullen met grond en met baggerspecie en het terrein inrichten als natuurgebied. Voordat de gemeente Wijk bij Duurstede besluit over het bestemmingsplan en de Provincie Utrecht over de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen beschreven in een milieueffectrapport. De provincie heeft, mede namens de gemeente, de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-01-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-05-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Richtlijnen
13-01-2003 Datum kennisgeving
13-01-2003 Ter inzage legging van de informatie
17-03-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt nog veel informatie. Zo is niet duidelijk waarmee de diepe plassen worden opgevuld en wat de kwaliteit hiervan is. Dit is wel belangrijk om te weten  voor de toekomstige bodem- en waterkwaliteit en de ontwikkeling van het natuurgebied. Ook ontbreekt informatie over de effecten van de zandwinning op de grondwaterstand en kwel in de omgeving. De mogelijke gevolgen daarvan voor woningen en bedrijven (zoals fruitteelt en akkerbouw) en maatregelen om deze te gevolgen te voorkomen moeten zijn nog niet voldoende in beeld.

Door het ontbreken van deze informatie geeft het rapport geen volledig beeld van de milieueffecten. De milieueffecten, de maatregelen om effecten voor de omgeving te beperken en de haalbaarheid van de gewenste natuur moeten nog beter onderzocht worden. 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. De provincie Utrecht en de gemeente Wijk bij Duurstede hebben aangeven dit advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. drs. M. Klinge
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. dr. V. Post
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bosscherwaarden B.V.
Gemeente Wijk bij Duurstede

Bevoegd gezag
Gemeente Wijk bij Duurstede
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D18.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het storten of in de diepe ondergrond brengen van >=250.000m3 baggerspecie klasse B, >= 5.000 ton droge stof zuiveringsslib of >= 250.000 m3 ander slib of van niet-gevaarlijke afv

Bijgewerkt op: 21 mei 2019