2732. Noordelijke randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk wil een nieuwe randweg om Zevenbergen aanleggen. Deze nieuwe weg moet woningen en bedrijven aan de noordkant van Zevenbergen ontsluiten. Voordat de gemeenteraad van Moerdijk over het bestemmingsplan besluit zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie gevraagd dit rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-10-2012 Adviesaanvraag
29-11-2012 Datum kennisgeving
14-02-2013 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
25-01-2017 Adviesaanvraag
02-02-2017 Datum kennisgeving
15-05-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft vijf verschillende tracé-alternatieven voor de randweg, met daarbij nog een aantal varianten. Ook heeft de Commissie informatie over een extra variant lage beweegbare brug over de Roode Vaart ontvangen. Deze variant heeft voordelen voor het landschap, maar is nadelig voor de doorstroming. De milieueffecten van de verschillende alternatieven en varianten op natuur, leefomgeving en landschap zijn voldoende beschreven. De Commissie vindt dat deze informatie een goede basis biedt voor afwegingen bij het bestemmingsplan tussen infrastructuur en bereikbaarheid aan de ene kant en natuur, leefomgeving en landschap aan de andere kant.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert de volgende informatie in het MER op te nemen:

  • De achtergronden van de Structuurvisie Moerdijk, met daarbij aandacht voor de samenhang tussen de verschillende geschetste ruimtelijke ontwikkelingen, de onderbouwing van nut en noodzaak en de milieueffecten van de ontwikkelingen uit de Structuurvisie.
  • Een knelpuntanalyse van de problemen met barrièrewerking, doorstroming en leefomgeving.
  • Een beschrijving van de referentiesituatie en daarnaast een scenario met de gebiedsontwikkelingen.
  • Een variant op het Nulplusalternatief, waarin de problemen knelpuntgericht worden aangepakt.
  • Een beschrijving van de effecten op leefomgeving, natuur, landschap en cultuurhistorie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J. Termorshuizen
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Moerdijk

Bevoegd gezag
Gemeente Moerdijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 13 jun 2017