3016. Suikerfabriekterrein Puttershoek, Binnenmaas

Sinds 2004 is de suikerfabriek op het bedrijventerrein Puttershoek gesloten. In de jaren daarna zijn de gebouwen op het terrein grotendeels gesloopt. Op dit moment zijn nog slechts twee bedrijven (een distributiecentrum en een specialiteitenfabriek) aanwezig. Suiker Unie en de gemeente Binnenmaas willen het bedrijventerrein gaan herontwikkelen en beter inpassen in de omgeving. Daarvoor wordt de bedrijvigheid aan de westkant van het terrein geconcentreerd, zodat deze verder van de woonkern komt te liggen. Ertussen wordt een groene buffer gemaakt. Ook wordt een nieuwe ontsluitingsweg aan de zuidkant van het terrein gerealiseerd. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau 2015
30-01-2015 Adviesaanvraag
13-02-2015 Datum kennisgeving
17-04-2015 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau 2015
Persbericht
Reikwijdte en detailniveau 2018
21-12-2017 Adviesaanvraag
12-01-2018 Datum kennisgeving
15-03-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau 2018
Persbericht
Toetsing
01-06-2018 Adviesaanvraag
11-06-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.


Advies reikwijdte en detailniveau 2018
De gemeente en Suiker Unie hebben sinds 2015 al intensief overlegd over de inrichting van het voormalige suikerfabriekterrein. Sommige keuzes (zoals voor een watergebonden bedrijventerrein en de inrichting in deelgebieden) worden daarom in het rapport niet meer onderzocht, andere keuzes nog wel (inrichting van de haven en de ligging van de nieuwe ontsluitingsweg). De Commissie begrijpt dit, maar adviseert om het rapport te gebruiken om aan de omgeving uit te leggen waarom deze keuzes zijn gemaakt. De gemeente wil het mogelijk maken dat op het terrein bedrijven komen met niet alleen grote, maar ook heel verschillende milieugevolgen. De gemeente kiest ervoor om de totale milieubelasting van het terrein te begrenzen, zodat onacceptabele gevolgen op de omgeving worden voorkomen. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport aan te geven welk type bedrijven bij deze milieugrenzen passen.

Advies reikwijdte en detailniveau 2015
Het rapport moet goed beschrijven aan welke voorwaarden het nieuw ingerichte terrein zal moeten voldoen. Zo moet het duidelijk maken welke categorieën bedrijven zich kunnen vestigen en welke grens de gemeente bijvoorbeeld wil stellen aan de geluidhinder ter hoogte van de woningen rondom het bedrijventerrein. De gemeente wil dat veel verschillende soorten bedrijven zich kunnen vestigen, met heel verschillende milieueffecten. Daarom moet het rapport een brede selectie aan alternatieven voor de inrichting van het terrein onderzoeken. Zo ondersteunt het rapport de discussie over de voor- en nadelen van herontwikkeling voor de leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. F. Wijnants
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Binnenmaas

Bevoegd gezag
Gemeente Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018