3092. Transformatie havengebied Breskens

De gemeente Sluis en de provincie Zeeland willen samen met drie lokale initiatiefnemers het bestaande havengebied van Breskens transformeren naar een aantrekkelijk gebied om te wonen en te recreëren. Het gebied zal 460 appartementen (360 recreatief, 100 permanent), 100 extra ligplaatsen in de jachthaven en ongeveer 1.000 parkeerplaatsen omvatten. Ook komt er een nieuw Viscentrum, enkele winkels en horecavoorzieningen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie heeft op dit rapport ook een toelichting ontvangen van de gemeente. De gemeenteraad van Sluis heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-11-2015 Adviesaanvraag
09-12-2015 Datum kennisgeving
11-02-2016 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-02-2018 Adviesaanvraag
28-02-2018 Datum kennisgeving
26-04-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed de effecten van de transformatie van het havengebied naar een woon- en recreatiegebied, bijvoorbeeld geluidhinder door extra verkeer. Daarbij gaat het in het bijzonder in op de zorgen in de omgeving om het beperken van het uitzicht en mogelijke parkeeroverlast. De Commissie vindt dat er met het rapport en de toelichting daarop een goede milieubasis ligt voor een besluit over het bestemmingsplan.

Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte & detailniveau is overzichtelijk en al heel compleet. De Commissie vraagt extra aandacht te besteden aan natuur, hoogwaterveiligheid, een gefaseerde aanleg, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het havengebied grenst aan de bestaande dorpskern van Breskens. De Commissie ziet de leefbaarheid en bereikbaarheid van de bestaande dorpskern én het toekomstige Breskens – als geheel - als belangrijk onderwerp voor het rapport. De Commissie beveelt aan om hieraan veel aandacht te besteden, tijdens zowel de bouw- als de gebruiksfase.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aannemersbedrijf Van der Poel BV

Bevoegd gezag
Gemeente Sluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 01 mei 2018