3102. Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil een deel van het haven- en industrie-gebied binnen de Ring A10, de aangrenzende bedrijventerreinen, het gebied rondom Sloterdijk, het Westerpark en het westelijk deel van de Noordelijke IJ-oever omvormen tot een gemengd stedelijk gebied (‘Haven-Stad’). Met 40.000 tot 70.000 woningen wordt een belang-rijke bijdrage geleverd aan de grote behoefte aan woningen in Amsterdam. Voordat de gemeenteraad besluit over de ontwikkelstrategie zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. Bekijk de video over dit project

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-06-2016 Adviesaanvraag
02-06-2016 Datum kennisgeving
01-09-2016 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-06-2017 Datum kennisgeving
23-06-2017 Adviesaanvraag
05-10-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft een goed beeld van de huidige milieusituatie in het plangebied. Het laat zien dat om een gezonde leefomgeving te realiseren het nodig is de industriële milieubelasting (vooral geluid en geur) te verminderen en goede openbaar vervoer- en fietsvoorzieningen te realiseren. Uit het rapport blijkt verder dat voor het volledig verduurzamen van de energievoorziening, naast het niet meer toepassen van aardgas, vergroening van het opwekken van elektriciteit nodig is. Ook ligt er een aanzienlijke opgave om het gebied op te hogen om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. 
De Commissie vindt dat er met het rapport een goede milieubasis ligt voor een afgewogen besluit over de ontwikkelstrategie voor Haven-Stad en het bestemmingsplan Sloterdijk 1 Mediacollege.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het combineren van haven- en industriële activiteiten met woningbouw is een complexe opgave. De gemeente wil daarbij een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving realiseren en het gebied duurzaam inrichten. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport deze ambities concreet te maken en te onderzoeken hoe ze het beste gerealiseerd kunnen worden.
Een goede analyse van de huidige leefomgevingskwaliteit is nodig om inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen voor het combineren van haven- en industriële activiteiten met woningbouw. Daarmee kan beoordeeld worden in welke mate en hoe de leefomgevingskwaliteit verbeterd moet worden om te komen tot een aantrekkelijk en gezond gemend stedelijk gebied.
De Commissie adviseert met een monitorings- en evaluatieprogramma periodiek te controleren in welke mate de daadwerkelijke ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van de ambities van de gemeente. Een integraal informatiesysteem biedt bestuurders een basis om in de loop van de tijd, indien nodig, het omvormingsproces bij te sturen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G. Gabry
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ir. H. Otte
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein
D11.2 2011: stedelijk project
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018