3167. Omgevingsplan Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten wil komen tot een goede omgevingskwaliteit van haar buitengebied en tegelijkertijd ruimte bieden voor agrarische bedrijven en toerisme. Hiervoor wordt een Omgevingsplan opgesteld. Het plan maakt gebruik van de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt, zoals ‘flexibel’ bestemmen. Voordat de gemeenteraad hierover besluit worden de milieugevolgen van het plan in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport. Bekijk de video bij dit project

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-02-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport de ambities van de gemeente concreet te maken, waaronder haar ambities voor het versterken van de landschappelijke en natuurkwaliteit, duurzaamheid en gezonde leefomgeving. Door te variëren in de hardheid van de regels die aan nieuwe ontwikkelingen worden meegegeven kan onderzocht worden op welke wijze de ambities het beste bereikt worden. Denk aan het voorkomen van teveel luchtverontreiniging uit agrarische bedrijven (geuroverlast en schade aan kwetsbare natuur) en het verstoren van natuurgebieden door toerisme. Met een monitoringsprogramma kan getoetst worden of de ambities daadwerkelijk gehaald worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. G. Gabry
mw. dr. L. Geelen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rijssen-Holten

Bevoegd gezag
Gemeente Rijssen-Holten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 01 mei 2018