3176. Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem

De gemeente Haarlem wil een integrale visie op de openbare ruimte opstellen waarin duidelijke keuzes voor de openbare ruimte worden gemaakt én waarin de stad bij bevolkingsgroei in de toekomst goed bereikbaar blijft. Voordat de gemeente besluit over de structuurvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-10-2016 Adviesaanvraag
04-11-2016 Datum kennisgeving
17-01-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
09-06-2017 Adviesaanvraag
12-10-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente Haarlem wil in de structuurvisie verschillende doelstellingen realiseren. Ze wil een aantrekkelijke, gezonde, bereikbare en duurzame stad worden met een metropolitane economie. Door de integrale aanpak is de visie een waardevolle en nuttige stap in de richting van een omgevingsvisie. Toch maakt het rapport nu niet duidelijk hoe de verschillende doelen met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. De visie heeft vooral het doel ‘bereikbare stad’ uitgewerkt. De andere doelen zijn maar beperkt uitgewerkt. Zo blijkt niet waar voor natuur de belangrijkste ruimtelijke claims liggen en of die conflicteren met de keuzes voor de bereikbare stad. Het milieueffectrapport geeft wel voldoende informatie voor de bereikbare stad, maar gaat nauwelijks in op mobiliteitsontwikkelingen op langere termijn. Omdat het vervoerssysteem dan heel anders zal zijn, waardoor bijvoorbeeld minder parkeerruimte in de binnenstad nodig is, adviseert de Commissie om hier in de uitwerking van de visie nog op in te gaan. De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over de nieuwe visie. Met deze extra informatie kan aannemelijk worden gemaakt of alle ambities haalbaar én met elkaar verenigbaar zijn.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Haarlem wil in de structuurvisie verschillende doelstellingen realiseren. Ze wil een aantrekkelijke, gezonde, bereikbare en duurzame stad worden met een metropolitane economie. Deze doelen zijn niet op voorhand allemaal met elkaar te verenigen. Daarom adviseert de Commissie om vanuit verschillende perspectieven een optimale situatie uit te werken. Op die manier komt in beeld waar de doelen elkaar overlappen of juist in de weg zitten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. H. Otte
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlem

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018