3177. Windplan Blauw, gemeenten Dronten en Lelystad

Windvereniging 'SwifterwinT' en Nuon Wind Development willen een windpark van circa 200–300 megawatt realiseren in de omgeving van Swifterbant in de gemeenten Dronten en Lelystad. Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld en omgevingsvergunningen worden verleend. Voordat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hierover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-12-2016 Datum kennisgeving
02-02-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijds toetsingsadvies
09-11-2017 Adviesaanvraag
27-02-2018 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport bevat al uitgebreid natuuronderzoek. De Commissie vindt de gevolgen op de natuur bijna volledig beschreven. Voor sommige soorten, zoals de fuut en de kuifeend, is nog extra informatie nodig, om zeker te zijn dat het project past binnen natuurregels. De gemaakte afwegingen en optimalisaties bij de keuzes van turbineopstellingen zijn nog niet volledig beschreven. De Commissie adviseert dit alsnog te beschrijven en hierbij de vraag te beantwoorden in hoeverre nog andere milieukeuzes te maken zijn. Een voorbeeld hiervan is geen turbines in het Swifterbos te plaatsen. Tot slot vraagt de Commissie aandacht voor onderzoek dat nog in voorbereiding is, zoals berekeningen voor geluid- en slagschaduwhinder en veiligheids- en verlichtingsonderzoek.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de milieueffecten van het project helder in beeld te brengen in zowel de aanlegfase, gebruiksfase als de ‘dubbeldraaifase’ waarin de nieuwe en de te saneren turbines nog gelijktijdig kunnen draaien. Reden hiervan is dat de milieueffecten van het plan (bijvoorbeeld effecten op het landschap en aantallen vogelslachtoffers) de komende jaren per fase sterk kunnen verschillen.
De locatie van het Windplan Blauw is bepaald met het Regioplan van de provincie. Als gekozen wordt om windturbines ook buiten de zones van dit Regioplan te plaatsen, dan adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport deze keuze en de milieueffecten daarvan goed te onderbouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. prof.ir. H. Ligteringen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.
SwifterwinT

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 17 mei 2018