3181. Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak (GEA)

Het Waterschap Brabantse Delta wil de dijken langs de Amertak en de Donge in de gemeente Geertruidenberg versterken omdat deze niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. De dijkversterking wordt ook aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en kansen voor andere functies te onderzoeken. Het Waterschap stelt hiervoor een projectplan op dat moet worden goedgekeurd door de Provincie Noord-Brabant. De milieueffecten van het plan worden onderzocht in een milieueffectrapport. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2016 Datum kennisgeving
16-02-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de omvang en de oorzaken van de veiligheidsproblemen te beschrijven, en een doorkijk te geven naar de veiligheid op de langere termijn. Daarnaast moet duidelijk worden welke doelen voor ruimtelijke kwaliteit worden nagestreefd en welke kansen er liggen voor andere functies, zoals recreatie en natuur. Als de doelen en kansen helder zijn kan vervolgens bepaald worden welke verschillende inrichtingsmogelijkheden er zijn en kunnen daarvan de milieueffecten worden onderzocht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. L.D. Boom

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Brabantse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 16 mrt 2017