3189. Leidingverlegging aanleg A15 (project ViA15)

Waterschap Rijn en IJssel wil vergunning verlenen voor de tijdelijke grondwaterbemaling om de verlegging van kabels en leidingen mogelijk te maken. Deze moeten verlegd worden vanwege de aansluiting van de A15 op de A12 en vanwege de verbreding van de A12 bij Duiven en Zevenaar. Voordat het Waterschap besluit over de onttrekkings- en lozingsvergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het Waterschap heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-01-2018 Adviesaanvraag
29-03-2018 Datum kennisgeving
11-06-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsdvies
Het rapport laat goed zien dat geen nadelige effecten optreden in kwetsbare natuurgebieden door de tijdelijke grondwaterverlaging. Voor de poelkikker zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat nadelige effecten optreden. De Commissie adviseert deze maatregelen uit te werken. Het rapport beschrijft dat door de grondwaterverlaging kleilagen in de bodem kunnen krimpen. Het rapport beschrijft ook dat hierdoor geen nadelige effecten zullen optreden aan gebouwen en archeologische waarden. De Commissie adviseert om in een aanvulling op het milieueffectrapport de mate van krimp van de kleilaag beter te onderbouwen en hoe precies schade wordt voorkomen aan gebouwen en archeologische waarden. Ook zijn mogelijke effecten door lozing van grondwater op de visstand in de Zevenaarse en de Duivensche Wetering nog niet beschreven. De Commissie adviseert daarom het rapport hierop te laten aanpassen en daarna pas te besluiten over de vergunningen. Het Waterschap heeft laten weten het advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
mw. dr. H. van Londen
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gasunie Transport Services B.V.

Bevoegd gezag
Waterschap Rijn en IJssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 2011: grondwater onttrekken/infiltreren

Bijgewerkt op: 10 jul 2018