3198. Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt een omgevingsvisie die een toekomstbeeld schetst van de Brabantse leefomgeving in 2050. De provincie wil deze toekomst vooral samen met andere partijen bereiken. Voor het besluit over de visie is een milieueffectrapport opgesteld. De provincie heeft de Commissie voor de m.e.r. gevraagd dit rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-01-2017 Adviesaanvraag
01-02-2017 Datum kennisgeving
16-05-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
25-09-2017 Adviesaanvraag
12-12-2017 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Tweede tussentijdse toetsing
14-02-2018 Adviesaanvraag
22-03-2018 Advies uitgebracht
Tweede tussentijds advies
Persbericht
Toetsing
25-04-2018 Adviesaanvraag
01-05-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Tweede tussentijds advies
De Omgevingsvisie beschrijft de hoofdopgaven die de provincie wil uitwerken in haar beleid. Deze opgaven zijn energietransitie, klimaatproof, slimme netwerkstad, duurzame economie en natuurkwaliteit op orde. De visie beschrijft al een aantal concrete keuzes. Zo wil Brabant energieneutraal zijn in 2050.
De Commissie adviseert de hoofdopgaven concreter uit te werken. Bijvoorbeeld voor energietransitie door ruimtelijke modellen uit te werken met windturbines en zonnepanelen. Laat zien hoe deze ambitie samengaat met andere ambities en benoem de kansen en risico’s. Onderzoek de effecten op landschap, natuur en leefomgeving. Hierdoor ontstaat inzicht in de haalbaarheid van de ambities en de keuzes die daarvoor moeten worden gemaakt.

Tussentijds advies
De Provincie werkt momenteel aan de Omgevingsvisie en betrekt daarbij externe partijen, belangengroepen en overheden. Parallel aan dit proces van de omgevingsvisie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Gestart is met het beoordelingskader om de milieueffecten van de visie te kunnen toetsen. De Commissie constateert dat Brabant daarmee een goede start heeft gemaakt met de Omgevingsvisie en de m.e.r. De provincie heeft de Commissie gevraagd om tussentijds met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang van de visie en het MER. Op basis van dit gesprek adviseert de Commissie voor de verdere uitwerking:

  • De 4e focusopgave ‘Brabant, vernieuwt samen’ ook voor het m.e.r.-proces op te pakken door het m.e.r. verder te integreren met de Omgevingsvisie en het participatieproces;
  • De inhoudelijke focusopgaven nader te concretiseren, op basis van opgaven die zijn opgehaald;
  • Het op Telos gebaseerde beoordelingskader verder uit te werken gericht op de opgaven uit de Omgevingsvisie.

Advies onderzoeksopdracht*
De provincie beschrijft de tot nu toe verzamelde doelen, ideeën, wensen en ambities. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de doelen zo duidelijk en concreet mogelijk te beschrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energie en gezondheid. In het milieueffectrapport wil de provincie ook verschillende alternatieven uitwerken. De Commissie adviseert de alternatieven zo te kiezen dat ze duidelijk van elkaar verschillen. Zoek daarbij enerzijds onderwerpen die elkaar versterken, zoals gezondheid en de aanleg van fietspaden en anderzijds onderwerpen die juist strijdig met elkaar zijn, zoals gezondheid en veehouderij. Zo ontstaan verschillende alternatieven die helpen bij het maken van heldere keuzes en het realiseren van de doelen.
* Dit is de notitie reikwijdte en detailniveau, zoals dat wettelijk wordt genoemd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G. Gabry
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. W. Korver
dhr. drs. R.A.M. van Woerden
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij
D11.2 2011: stedelijk project
D10 2011: recreatie
C01.3 2011: weg>= 4 rijstroken
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 22 jun 2018