3213. Windpark en zonneveld Koningspleij te Arnhem

De gemeente Arnhem wil in een gebied op en ten zuiden van bedrijventerrein Kleefse waard, Koningspleij-Noord, de mogelijkheid bieden om vier windturbines te plaatsen en een 8,5 hectare groot zonneveld te realiseren. Voor het hiervoor vast te stellen bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-03-2017 Adviesaanvraag
17-03-2017 Datum kennisgeving
06-06-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat met het op gezette tijden stil zetten van de windturbines nadelige gevolgen voor vogels, waaronder de wulp, zijn uit te sluiten. Ook is er een stilstandvoorziening om te kunnen voldoen aan de norm voor slagschaduwhinder (maximaal 6 uur/jaar).
In het bestemmingsplan is aangegeven dat de tiphoogte van de windturbines maximaal 180 meter mag bedragen. Bij tiphoogtes van meer dan 150 meter is nachtelijke verlichting verplicht. Maar de effecten van verschillende type verlichting (vastbrandend of knipperend) en de mogelijkheden om de hinder te beperken zijn nog niet beschreven. De Commissie adviseert, alvorens een besluit te nemen, de hinder door nachtelijke verlichting inclusief mogelijke mitigerende maatregelen aan te geven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Windpark KoningsPleij

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 13 jun 2017