3223. Bedrijventerrein Zwette VI, Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil op het bedrijventerrein De Zwette VI ruimte geven aan verschillende bedrijven, waaronder bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën en watergebonden bedrijven. Voordat de gemeenteraad van Leeuwarden besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-04-2017 Adviesaanvraag
19-04-2017 Datum kennisgeving
19-10-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op basis van een voorlopig oordeel is de advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing vervolgd.

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport is een aantal mogelijke invullingen van het terrein met verschillende typen bedrijven vergeleken, bijvoorbeeld zware of minder zware bedrijven en het wel of niet aanleggen van een laad- en loswal langs het Van Harinxmakanaal. Daardoor geeft het rapport een goed beeld van de minimale en maximale milieueffecten.

De gemeente heeft ambitieuze doelen voor duurzaamheid, energie en klimaat. In het rapport is niet aangegeven wat dit betekent voor dit bestemmingsplan. Door het plan neemt het energiegebruik toe. De toekomstige mogelijkheden voor energiebesparing en (duurzame) energieproductie op het terrein zijn niet onderzocht. Ook is nog niet duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om effecten door extra uitstoot van stikstof op beschermde natuurgebieden zoals de Alde Feanen te voorkomen. De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie voorafgaand aan een besluit over het plan beschikbaar is, zodat de gemeente hier rekening mee kan houden.

De gemeente heeft aangeven het rapport op deze punten te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L. Besselink
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C04 2011: haven/pier
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 05 jun 2018