3245. Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het buitengebied. Dit plan moet de drie huidige bestemmingsplannen buitengebied vervangen. De gemeente wil op een verantwoorde wijze uitbreidingsruimte geven aan agrarische activiteiten in het landelijke gebied. De milieugevolgen van het nieuwe bestemmingsplan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat in dit rapport informatie ontbrak over onder meer de effecten op natuurgebieden. Zij adviseerde het rapport aan te vullen voorafgaand aan het besluit over het bestemmingplan. De gemeente heeft op 28 november 2017 aan de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het bestemmingsplan. De raad heeft voorafgaand daaraan het (concept-)advies van de Commissie ontvangen en deze informatie kunnen betrekken bij de besluitvorming.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-07-2017 Adviesaanvraag
03-10-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
04-10-2017 Adviesaanvraag
18-01-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat het voorgenomen beleid uit het ontwerpbestemmingsplan nog niet volledig is onderzocht in het aangepaste rapport. Wanneer de gemeente kiest voor uitbreidingsruimte van 1,5 hectare voor intensieve veehouderijen dan kan dit leiden tot negatieve effecten op natuurgebieden. Daarnaast ontbreekt informatie over de effecten van het plan op beschermde dieren en planten. Het rapport gaat niet in op de maatregelen die noodzakelijk zijn om mogelijke negatieve effecten te voorkomen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het voorkeursalternatief uit het ontwerpbestemmingsplan is nog niet volledig onderzocht in het milieueffectrapport. De milieueffecten van de uitbreiding van veehouderijen, glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen zijn onvoldoende in beeld. Volledige benutting van de beschikbare uitbreidingsruimte van 1,5 hectare door veehouderijen veroorzaakt negatieve effecten op natuurgebieden. Daarnaast zijn de effecten op water, bodem en verkeer van de uitbreiding van glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen niet volledig beschreven. De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te passen en te wachten met een besluit over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. W. Foppen
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. L. Oprel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Horst aan de Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval
D14 2011: intensieve veehouderij
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018