3249. Hoogwateraanpak Grave

Het Algemeen Bestuur van Aa en Maas en de gemeenteraden van Mill & Sint Hubert, Cuijk en Grave willen wateroverlast van de beek de Raam in de stad Grave voorkomen. Eén van de maatregelen die zij willen nemen, is de realisatie van 600.000 m3 waterberging. Dit komt in feite vooral neer op de aanleg van enkele kaden en een ruimtelijke reservering voor het zeldzame geval dat de berging daadwerkelijk wordt ingezet. Voordat zij besluiten over respectievelijk het projectplan Waterwet en de bestemmingsplannen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De bevoegde instanties hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-09-2017 Adviesaanvraag
16-11-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-06-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie waardeert het dat verschillende organisaties samenwerken om tot een hoogwateraanpak te komen, waarbij verder wordt gekeken dan de nationale afspraken over het voorkomen van wateroverlast. Ze constateert dat het milieueffectrapport zich beperkt tot de waterberging, terwijl het onderdeel is van een groter project, de gebiedsontwikkeling ‘Verborgen Raamvallei’. Deze moet doelen op het gebied natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en landbouw in samenhang realiseren. De Commissie adviseert om in het rapport aan te geven of en hoe waterberging een bijdrage kan leveren aan deze andere doelen of dat door de waterberging andere doelen niet kunnen worden verwezenlijkt.
Verder adviseert de Commissie om een alternatief te ontwikkelen waarin de natuurlijke hoogteverschillen gebruikt worden om de waterberging te ontwerpen en een alternatief waarin de waterberging optimaal bijdraagt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant in dit gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. D.L.J. Heikens
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk
Gemeente Grave
Gemeente Mill en St. Hubert
Waterschap Aa en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 21 jun 2018