3251. Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018

De gemeente Borsele stelt een nieuw omgevingsplan op voor het buitengebied. Met dit plan wil de gemeente de bijzondere kwaliteit van het buitengebied beschermen en tegelijkertijd flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, bijvoorbeeld uitbreiding van veehouderijen. Voordat de gemeente besluit over het omgevingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Borsele heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-09-2017 Adviesaanvraag
19-12-2017 Advies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport maakt duidelijk dat de gemeente veel belang hecht aan het beschermen van het  landschap, het cultureel erfgoed en de natuur in het buitengebied. Uit het rapport blijkt dat vooral uitbreiding van veehouderijen negatieve effecten zal hebben op  nabijgelegen natuurgebieden, zoals de Westerschelde en Saeftinghe. Deze effecten worden onder andere veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak. Het rapport maakt duidelijk dat een deel van de bedrijven kan uitbreiden als stalmaatregelen worden getroffen die de uitstoot van stikstof beperken.

De Commissie vindt dat er nog relevante informatie ontbreekt. De doelstelling “behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit” is nog niet voldoende uitgewerkt, waardoor de effecten van het plan hierop niet goed beoordeeld kunnen worden. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie in beeld te brengen voordat de gemeente besluit over het omgevingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. drs. R.J.M. Kleijberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Borsele

Bevoegd gezag
Gemeente Borsele

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018