3258. Windplan Groen, Flevoland

De Vereniging Windkoepel Groen wil in Oost-Flevoland circa 600 windturbines vervangen door circa 300 windturbines met meer vermogen. Het doel van het windplan is om ondermeer met minder windturbines meer energie te produceren. Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld en een omgevingsvergunning worden verleend. Voordat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hierover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-09-2017 Adviesaanvraag
20-12-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de keuze van de turbineopstellingen waarvan de effecten worden onderzocht, goed te onderbouwen. Daarnaast moeten niet alleen de effecten die bij het gebruik van de turbines optreden, voor de verschillende opstellingen worden vergeleken, maar ook de effecten die zich in de bouwfase voordoen. Tot slot is het belangrijk om  de redelijkerwijs te nemen hinderbeperkende maatregelen te beschrijven en te laten zien in hoeverre, op termijn, de natuureffecten van de nieuwe turbines door het verwijderen van bestaande turbines worden opgeheven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windkoepel Groen

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018