3264. Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de dijk langs de oostzijde van de IJssel tussen Zwolle en Olst over een lengte van bijna 29 km versterken. De dijk voldoet niet meer aan de geldende veiligheidsnormen. Voordat Gedeputeerde Staten besluiten over het Projectplan Waterwet onderzoekt het Waterschap de gevolgen voor het milieu en de omgeving in een milieueffectrapport. De provincie Overijssel heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het op te stellen rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-11-2017 Adviesaanvraag
05-03-2018 Datum kennisgeving
30-04-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. constateert dat de notitie reikwijdte en detailniveau al een goede basis biedt voor het onderzoek in het milieueffectrapport. Zij adviseert om in het rapport aan te geven of en hoe de ruimte in de veiligheidsnormen gebruikt wordt bij het ontwikkelen van lokale oplossingen. Het project is onderverdeeld in een groot aantal (deel)trajecten. Per traject worden verschillende mogelijke dijkversterkingen onderzocht, zoals grondbermen, kleilagen en damwanden. De Commissie adviseert om niet alleen per deeltraject de effecten te beoordelen. Door ook te kijken hoe combinaties van (deel)trajecten scoren op bijvoorbeeld landschappelijke effecten, ontstaat een totaal beeld van de effecten van de nieuwe dijk op de omgeving. Tot slot vraagt de Commissie om in het rapport aandacht te besteden aan de tijdelijke hinder bij de aanleg en de volgorde van realisatie van de (deel)trajecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. L.D. Boom
dhr. drs. S. Dirksen
dhr. G.K. Jobse
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 01 mei 2018