3266. Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam

Rijksweg N33 loopt van Assen naar de Eemshaven. Op het traject N33 Midden, van Zuidbroek naar Appingedam, willen de provincie en het rijk de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. Zij willen de weg daarom verdubbelen naar 2x2, en de kruisingen ongelijkvloers maken. Voordat de Provinciale Staten en de minister van IenW een besluit nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van IenW heeft de Commissie gevraagd het rapport eerste fase te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-11-2017 Adviesaanvraag
17-04-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op basis van een voorlopig oordeel is de advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing vervolgd.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectapport 1e fase is opgesteld om te komen tot een voorkeursalternatief. De Commissie constateert dat de doelstellingen bereikbaarheid en verkeersveiligheid nog onvoldoende concreet zijn uitgewerkt. Zij adviseert deze doelstellingen aan te scherpen en daarbij uit te gaan van actuele cijfers voor vrachtverkeer en verkeersongevallen. Toets daarna op basis van de aangescherpte doelstellingen de onderzochte alternatieven opnieuw op doelbereik. De Commissie adviseert om dan na te gaan of een ander alternatief (opnieuw) in beeld komt, zoals bijvoorbeeld een 2x1 weg met ongelijkvloerse aansluitingen. Wanneer dit alternatief alsnog in beeld komt, adviseert zij dit te betrekken bij de keuze voor het voorkeursalternatief.
De Commissie adviseert om een aanvulling te maken op het milieuffectrapport en deze informatie te betrekken bij de keuze van het voorkeursalternatief. De minister heeft aangegeven dit advies over te nemen en zij zal de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen. Na ontvangst van deze informatie zal de Commissie een definitief advies opstellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs.ing. H.J. Kingma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 18 jun 2018