3270. Windpark Oude Mol, gemeente Strijen

Windpark Oude Mol BV wil in de Mariapolder in de gemeente Strijen vier of vijf turbines plaatsen van elk ongeveer 4 MW. De windturbines van 0,8 MW die er nu staan, worden dan verwijderd. Voor het nieuwe park moet het bestemmingsplan worden aangepast en moeten vergunningen worden verleend. Voordat de gemeente hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Strijen heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-11-2017 Adviesaanvraag
05-02-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Een milieueffectrapport moet de milieu-informatie bevatten waarmee verschillende belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Bij een windpark zijn dat bijvoorbeeld het beperken van de geluidhinder, de inpassing in het landschap en de optimalisatie van de energieopbrengst. De Commissie adviseert om de alternatieven waarvan de initiatiefnemer de milieugevolgen wil onderzoeken, aan te vullen met één extra alternatief. Dat alternatief is door de omwonenden voorgesteld. Daarbij worden de turbines niet in een lijn maar in een vierkant opgesteld. Het maakt inzichtelijk in hoeverre de hinder in Strijensas kan worden ingeperkt. De Commissie is van oordeel dat hiermee de variatie aan mogelijkheden vollediger wordt verkend, wat de belangenafweging ten goede komt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Strijen
Windpark Oude Mol BV

Bevoegd gezag
Gemeente Strijen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018