3270. Windpark Oude Mol, Strijensas

Windpark Oude Mol BV wil in de Mariapolder in de gemeente Hoeksche Waard vier turbines plaatsen met een rotordiameter van maximaal 162 meter en een tiphoogte van maximaal 210 meter. De zes windturbines die er nu staan, worden daarvoor eerst verwijderd. Voor het nieuwe park moet het bestemmingsplan worden aangepast en zijn vergunningen nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Hoeksche Waard heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-11-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
04-12-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-02-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
01-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-08-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
De milieugevolgen van verschillende mogelijke opstellingen van vier of vijf turbines zijn overzichtelijk gepresenteerd in het rapport. Goed kaartmateriaal en talrijke foto’s geven een goed beeld van de turbineopstellingen. Op een beperkt aantal punten ontbreekt echter nog informatie. Zo is onzeker of bij nabijgelegen woningen de geluidnorm niet zal worden overschreden als wordt gekozen voor de grootste turbines die volgens het ontwerp-bestemmingsplan zijn toegestaan. Ook is nog niet zeker of dit park, samen met andere windparken in de omgeving, niet te veel slachtoffers onder vogels en vleermuizen maakt.
De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en het rapport opnieuw aan de Commissie voor te leggen op het ogenblik dat het samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.


Advies reikwijdte en detailniveau
Een milieueffectrapport moet de milieu-informatie bevatten waarmee verschillende belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Bij een windpark zijn dat bijvoorbeeld het beperken van de geluidhinder, de inpassing in het landschap en de optimalisatie van de energieopbrengst. De Commissie adviseert om de alternatieven waarvan de initiatiefnemer de milieugevolgen wil onderzoeken, aan te vullen met één extra alternatief. Dat alternatief is door de omwonenden voorgesteld. Daarbij worden de turbines niet in een lijn maar in een vierkant opgesteld. Het maakt inzichtelijk in hoeverre de hinder in Strijensas kan worden ingeperkt. De Commissie is van oordeel dat hiermee de variatie aan mogelijkheden vollediger wordt verkend, wat de belangenafweging ten goede komt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. H.D. Koppen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windpark Oude Mol BV

Bevoegd gezag
Gemeente Hoeksche Waard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 30 aug 2019