3273. Landelijk gebied gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen wil haar Visie Landelijke gebied (2015) vertalen naar een om-gevingsplan voor het landelijk gebied. Het Zutphens landelijk gebied kenmerkt zich door een gevarieerd, kleinschalig landschap. Binnen het landelijk gebied is een veertigtal agrarische bedrijven actief. Er is een trend te zien waarbij agrarische bedrijven verbreden met andere activiteiten (bijvoorbeeld recreatie) of stoppen en plaatsmaken voor wonen. Het omgevingsplan is een pilotproject waarin de gemeente zowel in de inhoud van het plan als in het proces vernieuwingen wil doorvoeren, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet. Voordat de gemeenteraad over het omgevingsplan besluit worden de milieugevolgen van het plan in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-12-2017 Adviesaanvraag
28-12-2017 Datum kennisgeving
13-03-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Doel van de gemeente is om in het omgevingsplan minder regels op te nemen en om meer ruimte te bieden voor ontwikkelingen die zich aandienen. De gemeente wil bijvoorbeeld ruimte geven aan groei van agrarische bedrijven en aan de ontwikkeling van andere bedrijvigheid, zoals recreatie of kinderopvang. Tegelijkertijd wil zij milieu en leefomgeving beschermen (bijvoorbeeld het kleinschalige kampenlandschap) en invulling geven aan haar duurzaamheidsambities (energieneutraal in 2030). Dit kan op gespannen voet staan met elkaar.

De Commissie adviseert deze spanning te onderzoeken in het milieueffectrapport en op basis hiervan regels op maat uit te werken voor het omgevingsplan. Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk waar uitbreiding van agrarische bedrijven de ruimte krijgt, of waar juist prioriteit gaat naar ambities voor duurzame energie of voor bescherming van het landschap. Ook adviseert de commissie een aanzet te geven voor monitoring om in de toekomst te controleren of het omgevingsplan werkt zoals bedoeld en of milieu- en leefomgeving voldoende zijn beschermd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. R. During

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: mw. A. Springer-Rouwette

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zutphen

Bevoegd gezag
Gemeente Zutphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 05 apr 2018