3275. Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

De provincie Noord-Holland wil voor de periode tot 2050 een Omgevingsvisie opstellen, gericht op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. Daarbij gaat zij uit van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. De Omgevingsvisie vervangt bestaande provinciale plannen als Structuurvisie, Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, Milieubeleidsplan, Watervisie en Agenda Groen. Voordat Provinciale Staten besluiten over de Omgevingsvisie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2017 Adviesaanvraag
12-02-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-06-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Door de hoeveelheid doelen en ambities van de provincie bestaat het risico dat de visie zo abstract blijft dat geen duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt. De Commissie constateert tegelijkertijd dat al veel geschikte informatie aanwezig is voor het op te stellen rapport, bijvoorbeeld over woningbouw, verkeerstoename en de veenbodemdaling. Daarom adviseert de Commissie om focus aan te brengen, zodat het aantal milieuonderwerpen voor de visie wordt beperkt, en mede daardoor duidelijke keuzes mogelijk te maken.

Het milieueffectrapport kan het maken van deze keuzes ondersteunen door ze concreter te maken. Doordat de mogelijke (milieu)gevolgen van keuzes zichtbaar worden, zal blijken dat niet alles tegelijk mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is het stoppen van de bodemdaling in veenweidegebieden. Dit betekent dat de landbouw moet omschakelen naar andere gewassen. Met deze informatie kunnen de Provinciale Staten straks goed geïnformeerd besluiten over de Omgevingsvisie

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. H. Otte
dhr. dr. F. Woudenberg
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 17 jul 2018