3276. Dijkversterking Wolferen - Sprok

Het Waterschap Rivierenland wil 15 kilometer Waaldijk versterken tussen Wolferen en Sprok. In dit zelfde gebied ligt ook een reservering voor een mogelijke dijkteruglegging, namelijk bij Oosterhout. Vanwege deze combinatie is besloten om de dijkversterking en de dijkteruglegging in één verkenning te onderzoeken. Voordat zij besluiten over de dijkversterking en eventuele dijkteruglegging onderzoeken de provincie en het Waterschap de milieugevolgen in een milieueffectrapport. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de Commissie m.e.r. gevraagd om te adviseren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-12-2017 Adviesaanvraag
24-04-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau geeft al een goede aanzet voor het op te stellen milieueffectrapport. De Commissie adviseert om de trechtering van alternatieven duidelijk te beschrijven. Hoe kom je, voor zowel de dijkversterking als de dijkteruglegging, van bouwstenen via oplossingsrichtingen en alternatieven tot het uit te voeren alternatief. Ook adviseert zij om de effecten op de natuur te beschrijven, zowel op het Natura 2000 gebied Rijntakken en het Gelderse Natuurnetwerk. Het plan kan ook positieve effecten hebben bijvoorbeeld door maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water of het Nationaal Natuur Netwerk binnen het project mee te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. R. Speets

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied:

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 24 apr 2018