3287. Natura 2000 Ontwikkelopgave Weerribben

De provincie Overijssel wil een omvangrijk pakket aan maatregelen nemen om de natuur in het beschermde natuurgebied Weerribben te herstellen. De meeste maatregelen zijn een uitvloeisel van een nationaal programma dat herstel en behoud van kwetsbare natuur combineert met het realiseren van nieuwe kansen voor de economie. De overige maatregelen zijn nodig om provinciale natuurdoelen te halen. Om de gevolgen van deze maatregelen voor de omgeving te onderzoeken, wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-01-2018 Adviesaanvraag
27-03-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
12-09-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de documenten voor het tussentijds advies.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om een goede watersysteemanalyse te maken. Daarmee wordt duidelijk hoe het water in en door het natuurgebied stroomt, waar welke waterpeilen worden gehanteerd en welke kwaliteit het water heeft. Zo kan worden bepaald met welke inrichtingsmaatregelen gewenste natuurtypes als blauwgraslanden en veenmosrietlanden zich beter kunnen ontwikkelen.
Uit de notitie reikwijdte en detailniveau van de provincie maakt de Commissie op dat er lijkt te zijn afgesproken dat de maatregelen geen significant negatieve effecten mogen hebben op de landbouw in de omgeving. Het is belangrijk om dit soort randvoorwaarden aan het project in het milieueffectrapport expliciet te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. dr. J. Groen
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 19 okt 2018