3288. Energiepark Pottendijk, gemeente Emmen

Eén van de grondeigenaren van Pottendijk wil, binnen de voorwaarden van de gemeente, op een deel van het gebied een windpark en zonneveld realiseren. Het plan gaat uit van ongeveer 8 windturbines (32 MW) en een zonnepark van circa 34 hectare.  Voordat de gemeente Emmen besluit over het plan, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Emmen heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-01-2018 Adviesaanvraag
03-04-2018 Advies uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-05-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft dat het plan slechts een deel van de beoogde windenergieopgave (50,5 MW) van de gemeente Emmen kan verwezenlijken. De gemeente wil inzetten om de doelstellingen voor Pottendijk te realiseren en wil daarom dat het milieueffectrapport de (milieu)consequenties voor de volledige opgave in beeld brengt. De Commissie adviseert om zowel alternatieven te ontwikkelen die aansluiten op het voorliggend initiatief als op de verdere ontwikkeling tot 50,5 MW. Hiermee komt de bandbreedte van wat mogelijk en wenselijk is in het milieueffectrapport goed in beeld.
Pottendijk is een locatie waar naast agrarische activiteiten ook verschillende lawaaisporten zoals motorcross en kleiduifschieten mogelijk zijn. Met het windpark en de zonneakker neemt de verscheidenheid aan functies in het gebied toe. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan adviseert de Commissie om de windturbines en het zonnepark zorgvuldig in te passen en te positioneren ten opzichte van bestaande functies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. H.D. Koppen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pottendijk Wind b.v.

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 16 jul 2018