3289. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Nuenen

De gemeente Nuenen wil in haar buitengebied agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden uit te breiden. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan buitengebied opgesteld. Voorafgaand aan de besluitvorming over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-01-2018 Adviesaanvraag
19-04-2018 Advies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat het plan negatieve effecten kan hebben voor kwetsbare natuur en landschap. In het plan zijn daarom emissie-eisen gesteld aan veehouderijen en regels opgenomen voor landschappelijke inpassing. In een zone van 250 meter rondom voor verzuring gevoelige natuurgebieden stelt de provincie Noord-Brabant extra eisen aan nieuwvestiging en uitbreiding van veehouderijen. In het rapport is nog niet onderzocht of binnen deze zone veehouderijen aanwezig zijn en of de extra eisen gevolgen hebben voor hun ontwikkelmogelijkheden. De Commissie adviseert het rapport op dit punt aan te laten vullen. De Commissie adviseert te wachten met het besluit over het bestemmingsplan, zodat met de nieuwe milieu-informatie rekening gehouden kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nuenen

Bevoegd gezag
Gemeente Nuenen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 jul 2018