3290. Twence Mestverwaarding locatie Elhorst-Vloedbelt, gemeente Borne

Twence BV wil op de locatie Elhorst-Vloedbelt in de gemeente Borne een mestverwerker realiseren om een bijdrage te leveren aan het mestoverschot in het Twents deel van de provincie Overijssel. Voordat de provincie besluit over het Provinciale Inpassingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Overijssel heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-02-2018 Adviesaanvraag
23-05-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport de gekozen locatie en methode voor de mestverwerking te onderbouwen. Dit kan door een overzicht van locaties en mestverwerkingsmethoden op te nemen die zijn overwogen met daarbij de voor- en nadelen voor het milieu.
Ook moet het rapport inzicht geven in de gevolgen van de mestverwerking voor geur- en geluidhinder, luchtkwaliteit, landschap en natuur. Betrek daarbij zo mogelijk de ervaringen bij vergelijkbare mestverwerkingsinstallaties elders. Tot slot adviseert de Commissie de milieugevolgen van de aanvoer van de mest en de afvoer van de eindproducten, zoals fosfaat- en kaliummeststoffen, ammoniakwater en biogas te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twence B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 10 jul 2018