3302. Meer Maas Meer Venlo

Verschillende overheden willen langs de Maas in de regio Venlo-Velden de dijken versterken en verleggen en de mogelijkheid creëren om de industriehaven uit te breiden, de jachthaven te verplaatsen en recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. De gemeente Venlo stelt hiervoor, samen met de andere overheden, de structuurvisie Meer Maas Meer Venlo op. Voordat de gemeente besluit over de structuurvisie worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Venlo heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2018 Adviesaanvraag
06-07-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Versterking en verlegging van de dijken is noodzakelijk om aan wettelijke eisen te voldoen. De veiligheidsdoelstelling heeft daarmee de hoogste prioriteit. Binnen de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking en dijkverlegging is er ook ruimte voor de andere doelen: de industriehaven, jachthaven, natuur en recreatie. Het is belangrijk om in het rapport de veiligheidsdoelen en de overige doelen duidelijk te beschrijven en daarvan de prioriteit aan te geven. Op basis hiervan kunnen de verschillende opties voor de inrichting van het gebied goed worden beschreven en onderbouwd. Het rapport moet ten slotte ook inzicht geven in de effecten van de verschillende opties op het landschap, cultuurhistorie, natuur en de woon- en leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venlo
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 10 jul 2018