3302. Meer Maas Meer Venlo

Het project Meer Maas Meer Venlo heeft tot doel de stad Venlo beter te beschermen tegen hoogwater en daarnaast ruimte te bieden voor ontwikkelingen op het gebied van onder andere industrie en toerisme. De dijken langs de Maas zullen worden versterkt en/of verplaatst. Dit biedt kansen voor uitbreiding van de industriehaven en toeristische voorzieningen, in combinatie met natuurontwikkeling. Voor de besluitvorming over de gemeentelijke structuurvisie wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venlo
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 31 mei 2018