3304. Woningbouwontwikkeling De Groote Wielen Noordoosthoek

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in de noordoosthoek van de bestaande woonwijk De Groote Wielen 1800 tot 2300 woningen met bijbehorende voorzieningen realiseren. Daarmee wil zij tegemoet komen aan de toekomstige woningbehoefte in de gemeente. De gemeente wil projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en particulieren vrijheid laten om zelf met ideeën te komen voor de invulling van de woonbuurt. Tegelijkertijd heeft zij hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving die gerealiseerd moet worden. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-03-2018 Adviesaanvraag
30-03-2018 Datum kennisgeving
04-07-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detainiveau
De Commissie adviseert in het rapport te onderzoeken welke randvoorwaarden meegegeven kunnen of moeten worden aan concrete initiatieven van marktpartijen om de gemeentelijke ambities ten aanzien van duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving te realiseren.
Onderzoek welke bijdrage bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen bij woningen kunnen leveren aan een duurzame energievoorziening, en of dit negatieve effecten met zich meebrengt zoals geluidhinder en visuele hinder. En beschrijf of en zo ja hoe de al aanwezige centrale waterplas in De Groote Wielen een rol kan spelen bij warmte-koudeopslag. Onderzoek daarnaast inrichtingsmogelijkheden die een positief effect hebben op de gezondheid. Denk aan het realiseren van lokale voorzieningen om onnodig autogebruik binnen de wijk te voorkomen, aan het aanleggen van uitnodigende fiets- en wandelroutes en aan het realiseren van aantrekkelijk groen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. dr.ir. M.B.A. Dijkema
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. H. Otte
dhr. ir. F.J. Rooijers

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.W.J.A. van Gool
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente 's-Hertogenbosch

Bevoegd gezag
Gemeente 's-Hertogenbosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 jul 2018