3314. Structuurvisie windenergie Barneveld

De Gemeente Barneveld heeft de ambities om energieneutraal te worden. Daarom wil zij locaties en randvoorwaarden vastleggen voor de plaatsing van windturbines. Deze moeten worden opgenomen in de Structuurvisie Windenergie. Voordat de gemeenteraad besluit over de Structuurvisie worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Barneveld heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-05-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-10-2018 Aankondiging start procedure
11-10-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-12-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente wil in de Structuurvisie potentiële locaties voor windenergie selecteren. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport helder en transparant te beschrijven hoe deze selectie tot stand komt. Daarbij moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de Wet natuurbescherming, omdat de gemeente ook wil onderzoeken of windenergie in de bosgebieden van de Veluwe mogelijk is.
De Commissie adviseert in het rapport daarnaast de zoektocht naar randvoorwaarden voor de plaatsing van windturbines centraal te zetten. Het onderzoek naar energieopbrengst en effecten op leefomgeving, landschap en natuur moet hiervoor aanknopingspunten bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen voor natuur (stilstandvoorzieningen en aantal turbines per locatie) of aan regels die hinder door nachtelijk verlichting van turbines voorkomen.
Het pakket aan randvoorwaarden en locaties zal worden opgenomen in de Structuurvisie Wind waar de gemeenteraad een besluit over zal nemen. De Commissie m.e.r. heeft in de voorbereiding van haar advies overleg gehad met leden van de gemeenteraad, verantwoordelijk wethouders en betrokken gemeenteambtenaren. Daarnaast heeft zij de zienswijzen betrokken bij het opstellen van haar advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. B. Schepers
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barneveld

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 17 jan 2019