3319. Dijkversterking Den Helder - Den Oever

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de dijk tussen Den Helder en Den Oever versterken, omdat de stabiliteit en de bekleding (op delen van) van de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk onvoldoende is. Eerst worden mogelijke oplossingen voor het veiligheidsprobleem onderzocht en wordt bepaald welke oplossing de voorkeur heeft (verkenningsfase). Daarna wordt de gekozen oplossing uitgewerkt in een projectplan Waterwet of projectbesluit Omgevingswet (planuitwerkingsfase). Voordat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit nemen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Noord-Holland heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-05-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
12-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-11-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER-rapport te onderbouwen waar de stabiliteit van de dijken onvoldoende is, en waar de bekleding van de dijken onvoldoende sterk is. Dit is nu nog niet helemaal duidelijk. Het is belangrijke informatie, omdat bij een klein stabiliteitsprobleem minder ingrijpende maatregelen nodig zijn om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Als alleen de bekleding van de dijk onvoldoende is, kan dit worden opgelost zonder aanpassing van de hoogte/breedte van de dijk en zonder extra ruimtebeslag. Ook adviseert de Commissie om bij de afweging van mogelijke oplossingen, naast de technische aspecten al vanaf het begin rekening te houden met omgevingsaspecten als landschap, cultuurhistorie en natuur. Conflicten tussen de technische uitvoering en de omgevingskwaliteit komen dan al vroeg in beeld en de omgevingskwaliteit kan dan mede sturend zijn bij de keuze van de oplossing.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. R.B. Jongejan
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
mw. dr. H. van Londen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 08 nov 2018