3320. Bestemmingsplan buitengebied De Marne

De gemeente De Marne wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor haar buitengebied. Het bestemmingsplan is een voortzetting van het huidige beleid.  De gemeente wil de agrarische sector ruimte bieden voor ontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt met landschappelijke en natuurlijke kenmerken van het gebied. Verder wil de gemeente het hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen stimuleren, bijvoorbeeld door het te transformeren tot een woonbestemming. Voordat de gemeente De Marne besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Marne

Bevoegd gezag
Gemeente De Marne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 22 okt 2018