3341. Dijkversterking Hansweert

Het Waterschap Scheldestromen wil de dijk bij Hansweert in de gemeenten Kapelle en Reimerswaal over een traject 5,2 km versterken. Deze dijk grenst aan het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De dijk voldoet niet aan de nieuwe normen voor binnenwaartse stabiliteit, kwaliteit dijkbekleding en hoogwaterveiligheid. Voordat Gedeputeerde Staten besluiten over het Projectplan Waterwet, onderzoekt het Waterschap de milieugevolgen in een milieueffectrapport. De provincie Zeeland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het op te stellen rapport.   

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-08-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-12-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De keuze tussen alternatieven wordt sterk bepaald door de veiligheidsopgave nu en in de toekomst. De Commissie adviseert om in het rapport de veiligheidsopgave per dijkvak te beschrijven en deze te combineren tot een samenhangend voorkeursalternatief. Bij de onderbouwing van deze keuze vragen met name de effecten op het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge, op het agrarisch gebruik en woningen aandacht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: mw. L. Özay

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Scheldestromen

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 10 dec 2018