3349. Windpark Staphorst

De gemeente Staphorst wil een windpark van de lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst met 3 of 4 windturbines en een vermogen van 12 megawatt mogelijk maken. Het windpark zal aan de zuidoostkant van de kern van Staphorst komen, nabij de Boswachterij Staphorst. Voordat de gemeente Staphorst besluit over de benodigde omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.   De gemeente heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-09-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-12-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-05-2019 Ter inzage legging MER
15-05-2019 Kennisgeving MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
In het milieueffectrapport zullen verschillende opstellingsalternatieven (posities) van windturbines worden onderzocht, bijvoorbeeld in een lijnopstelling parallel aan de spoorlijn Zwolle-Meppel of in een cluster. De Commissie adviseert om deze opstellingsalternatieven te vergelijken qua milieueffecten en daarbij nadrukkelijk de effecten op het landschap en de effecten op vogels en vleermuizen in en rondom Boswachterij Staphorst in beeld te brengen. 

De Commissie vraagt ook om in het milieueffectrapport te kijken naar optimalisatiemogelijkheden van de opstellingsalternatieven, omdat dit mogelijk zorgt voor minder geluidshinder en/of meer energieopbrengst. Desgewenst kan de gemeente hier dan straks rekening mee houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coƶperatie Wij Duurzaam Staphorst

Bevoegd gezag
Gemeente Staphorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 23 mei 2019