3359. Natura 2000 maatregelen Punthuizen-Stroothuizen

De provincie Overijssel wil in de deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld van het beschermde natuurgebied Dinkelland maatregelen nemen om de natuur te beschermen en uit te breiden. Deze gebieden zijn onder meer restanten van een omvangrijk heidelandschap en bestaan uit droge en natte heide en laagtes met vennen. De natuurterreinen zijn omringd door agrarisch gebied. Op dit moment stroomt met meststoffen verrijkt oppervlaktewater het gebied in. Ook is sprake van een te lage grondwaterstand. Met de maatregelen moet de natuur worden hersteld. Om de maatregelen te kunnen nemen, zijn een inpassingsplan en ontgrondingsvergunning nodig. Voordat Provinciale Staten van Overijssel hierover besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-02-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de maatregelen tot doel hebben om in 2021 de achteruitgang van de natuur in het gebied te stoppen en vervolgens lange termijn natuurherstel mogelijk te maken. Ook blijkt dat het op enkele punten nog onzeker is of dat gaat lukken. Zo zijn na 2021 maatregelen aan de Duitse zijde van het gebied noodzakelijk maar nog niet geregeld. Daarnaast is niet duidelijk of het gebied ook bij langdurige droogte voldoende nat blijft voor de gewenste natuur. Hoe groot het risico is dat hierdoor het natuurhersteldoel niet gehaald wordt blijkt nog niet uit het rapport. Het rapport laat zien dat de omgeving, zoals de landbouw, op uitgebreide wijze is betrokken bij de uitwerking van de natuurmaatregelen. Onduidelijk is echter welke maatregelen in dit proces zijn overwogen en waarom maatregelen zijn afgevallen. 
De provincie heeft laten weten het rapport op de genoemde punten aan te passen en nogmaals ter toetsing aan de Commissie voor te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G.B. Dekker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Staatsbosbeheer regio Oost

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 19 feb 2019