3368. Uitbreiding Pluimveehouderij Rijksstraatweg 61c Buurmalsen

De Maatschap Lagerweij en Lagerweij-Speijer wil de bestaande pluimveehouderij aan de Rijksstraatweg 61c te Buurmalsen uitbreiden met twee nieuwe stallen. Het bedrijf zal daardoor plaats bieden aan maximaal 119.100 legkippen. Voor de besluitvorming over wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning door de gemeente West-Betuwe wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-12-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-12-2018 Kennisgeving MER
14-12-2018 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. M.M.J. Pijnenburg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap G.J. Lagerweij en A.C. Lagerweij-Speijer

Bevoegd gezag
Gemeente West Betuwe
Omgevingsdienst Rivierenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 11 jan 2019