3380. Herinrichting Tongelreep

De provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel willen in het beekdal van de Tongelreep natuur en waterkwaliteit versterken door de waterhuishouding aan te passen en herstelmaatregelen uit te voeren. Dat betekent dat de beek tussen de Achelse Kluis en stuw drie Bruggen een natuurlijker karakter krijgt. Het project is onderdeel van een groter plan om verdroging en overschotten van stikstofdepositie tegen te gaan in de beschermde natuurgebieden Leenderbos, Groote Heide & Plateux.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G.B. Dekker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 09 apr 2019