3381. Beekherstel Reusel de Mierden en Natte Natuurparel De Utrecht

De provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel willen de beekdalen van de Reusel en de Raamsloop herstellen en de natuurwaarden in de Natte Natuurparel De Utrecht (met uitzondering van de Hoogeindse Beek) versterken.Het project is onderdeel van een groter plan om verdroging en overschotten van stikstofdepositie tegen te gaan binnen het beschermde naturgebied Kempenland West. Om dat beide deelprojecten geografisch en hydrologisch zodanig met elkaar verweven zijn, is besloten is om één milieueffectraport op te stellen voor het geheel.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G.B. Dekker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 04 apr 2019