3388. Net op zee Hollandse Kust (west Beta)

TenneT wil het toekomstige windpark op de Noordzee in het gebied Hollandse Kust (west) aansluiten op een nieuw transformatorstation in Beverwijk. Voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover een besluit nemen, onderzoekt TenneT de gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van dat rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de resultaten van de eerste fase van het milieu-onderzoek.

Advies reikwijdte en detailniveau
Vanuit het windpark zijn voor de ondergrondse hoogspanningskabel verschillende routes mogelijk naar het transformatorstation bij Beverwijk. Het milieueffectrapport moet de stappen en de criteria bij de selectie van mogelijke routes duidelijk beschrijven. Ook adviseert de Commissie de mogelijke milieueffecten per route in beeld te brengen, zoals die op de natuur, de leefomgeving en eventueel aanwezige archeologische waarden. Tot slot moet duidelijk zijn hoe die effecten zijn meegewogen bij het kiezen van de route die in de volgende fase in detail zal worden uitgewerkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P. de Vos

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 30 okt 2019