3392. Bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer, gemeente Bergen (L)

De gemeente Bergen wil in 2030 energieonafhankelijk te zijn, dat wil zeggen dat de gemeente dan volledig gebruik maakt van duurzame energie en daarmee voorziet in de eigen totale energiebehoefte. Voor de grootschalige energieopwekking die daarvoor nodig is wil de gemeente het Energielandgoed Wells Meer ontwikkelen. Het Energielandgoed moet voorzien in 50% van de energiebehoefte van de gemeente Bergen (een energieproductie van 0,87 Peta Joule per jaar). Daarnaast wil de gemeente dat het landgoed ruimte biedt voor recreatie en dat de energiebronnen benut worden voor educatieve doeleinden. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-04-2019 Aankondiging start procedure
04-04-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 16 apr 2019