3400. MXDA-fabriek Mitsubishi Gas Chemical Company te Rotterdam

Mitsubishi Gas Chemical Company wil een fabriek bouwen op het Huntsman-terrein in de Rotterdamse haven om meta-xyleendiamine (MXDA of MXD) te produceren, een stof die voor coatings wordt gebruikt. Voor het vergunningentraject wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Namens de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft de dienst DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Commissie gevraagd om een advies te geven over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor d

Bijgewerkt op: 06 mei 2019