3403. Central Innovation District Den Haag

De gemeente Den Haag wil in het gebied rondom en tussen de stations Hollands Spoor, Den Haag CS en Laan van NOI, het zogenaamde Central Innovation District, ruimte maken voor woningen en bedrijven. Hiervoor is een structuurvisie nodig en voor het deelgebied langs het spoor een bestemmingsplan. Voordat de gemeenteraad over het plan besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
18-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert ook te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energieopwekking en voor invulling van de openbare ruimte. Zo wordt duidelijk welke ruimte hiervoor nodig is en wat dat betekent voor het bouwprogramma.
De Commissie adviseert daarnaast in het milieueffectrapport de milieugevolgen per deelgebied te onderzoeken. Zo wordt duidelijk wat de keuze voor bijvoorbeeld minimaal of maximaal bouwen of een bepaalde mobiliteitsstrategie in het ene deelgebied betekent voor bouwen of mobiliteit in een ander deelgebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. B. Schepers
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 18 jul 2019