3421. Luchtruimherziening

De Ministeries van IenW en Defensie werken samen met de Luchtverkeersleiding Nederland, Maastricht Upper Area Control Center en het Commando Luchtstrijdkrachten aan een nieuwe inrichting van het gebruik van het Nederlandse luchtruim. De volgende doelen zijn geformuleerd: 1. verruimen van civiele en militaire capaciteit in het luchtruim; 2. verduurzaming: vermindering van de impact van vliegroutes op de omgeving (geluid, CO2, NOx en (ultra-) fijn stof); 3. efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim ten behoeve van alle luchtruimgebruikers. Voor de besluitvorming over de luchtruimherziening wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-09-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. van den Akker
dhr. prof.dr.ir. J.M. Hoekstra
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers, dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerking ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland, Maastricht Upper Area Control Center en het Commando Luchtstrijdkrachten

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 12 sep 2019