3432. Afvalverbranding Suez ReEnergy te Roosendaal

Suez ReEnergy Roosendaal wil de capaciteit van de bestaande afvalverbrandingsinstallatie vergroten zodat deze meer afval kan verwerken en meer elektriciteit kan opwekken. De bestaande installatie (twee verbrandingslijnen met samen een verbrandingscapaciteit van 386.000 ton afval per jaar) wordt daarom aangepast, zodat een maximum van 460.000 ton afval per jaar kan worden verbrand. Ten behoeve van de besluitvorming over de Omgevingsvergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-10-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
13-11-2019 Aankondiging start procedure
14-11-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. B.P.A. Peters

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SITA ReEnergy Roosendaal B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 20 jan 2020