2585. Verwerking afvalwater Lyondell, locatie Maasvlakte Rotterdam

Lyondell Chemie Nederland B.V., gevestigd op de Maasvlakte, wil het door het bedrijf geproduceerde afvalwater en twee brandbare afvalstromen zelf gaan verwerken. Deze (gevaarlijke) afval(water)stromen worden momenteel door het afvalverwerkingsbedrijf AVR verwerkt. Voordat besloten wordt over de omgevingsvergunning en de waterwet-vergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De DCMR heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-09-2011 Adviesaanvraag

10-11-2011 Datum kennisgeving

09-01-2012 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

04-07-2017 Adviesaanvraag

05-07-2017 Datum kennisgeving

26-10-2017 Advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

08-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt belangrijke basisinformatie die nodig is om de milieugevolgen van afvalverwerking door Lyondell te kunnen beoordelen. Zo is niet duidelijk wat de milieueffecten zijn van de verwerking van de afvalstromen door Lyondell ten opzichte van een situatie waarbij AVR de afvalstromen blijft verwerken. Verder ontbreekt in het rapport een actuele en heldere presentatie van de samenstelling en omvang van de te verwerken afvalstoffen. Het verwerkingsproces is ook onvoldoende inzichtelijk. Doordat deze informatie ontbreekt zijn de milieugevolgen onduidelijk en mogelijk onderschat. De Commissie vindt het belangrijk dat deze milieu-informatie beschikbaar is voorafgaand aan de besluiten over de vergunningen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De DCMR heeft aangeven het rapport te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de huidige verwerkingsinstallatie en de alternatieven voor de voorgenomen activiteit helder te beschrijven. Daarnaast zijn de milieugerelateerde prestaties van de huidige verwerkingsinstallatie en van de alternatieven en een onderlinge vergelijking van die prestaties belangrijk. De criteria die worden gebruikt bij de beoordeling van de alternatieven, moeten goed onderbouwd en toetsbaar omschreven zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. F.G. van den Aarsen
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. drs. J.L.P.M. van der Pluijm
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lyondell Chemie Nederland B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 2011: gevaarlijk afval
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 20 feb 2018