3129. Versterking Markermeerdijken

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Markermeerdijken versterken tussen Amsterdam en Hoorn. Voordat de provincie Noord-Holland besluit over dit plan worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. Op verzoek van het Hoogheemraadschap heeft de provincie de Commissie m.e.r. gevraagd het concept-milieueffectrapport tussentijds te toetsen.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing

13-04-2017 Adviesaanvraag

03-07-2017 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

20-11-2017 Adviesaanvraag

13-12-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.


Tussentijds toetsingsadvies
De Markermeerdijken en omgeving kenmerken zich door bijzondere natuur, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische waarden. De waarden zijn veelal beschermd en behoud ervan is het uitgangspunt. Het concept-milieueffectrapport beschrijft vooral technische oplossingen voor de dijkversterking. Deze hebben op veel plaatsen negatieve effecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aantasting van beschermde dijken, veranderingen in het landschap en hinder voor omwonenden door langdurige grondwerkzaamheden. De Commissie adviseert om in het definitieve rapport, met open vizier en met het oog op zowel de veiligheid als de hoge waarden van het gebied, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking verder uit te werken. Met deze informatie kan een versterking van de dijk optimaal worden ingepast. De Commissie geeft ook een aantal aanbevelingen over het meenemen van de hinder tijdens de aanleg, de onderbouwing van de omvang van de nieuwe dijk, en de effecten van de dijkversterking op landschap, archeologie en natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
mw. dr. H. van Londen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Alliantie Markermeerdijken

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03 2011: binnenvaarweg
D03.2 2011: waterkering, dijk
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

 

Bijgewerkt op: 12 feb 2018