3143. Bestemmingsplan Kustzone Petten, gemeente Schagen

De gemeente Schagen stelt een bestemmingsplan op voor de kustzone van Petten. Het plan maakt onder andere de ontwikkeling van de strandhuisjes, beach-houses en strandpaviljoens op het strand mogelijk. De milieugevolgen van het plan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

15-12-2017 Adviesaanvraag

01-03-2018 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op basis van een voorlopig oordeel is de advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing vervolgd.
 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de kleinschalige ontwikkelingen in de kustzone niet of nauwelijks tot nadelige milieugevolgen leiden. Wel neemt de openheid en het zicht op de duinrand ter hoogte van de nieuwe strandbebouwing af. Het rapport beschrijft maatregelen, zoals het toepassen van bredere ruimtes tussen de bebouwing ter hoogte van strandopgangen, om deze nadelige effecten te beperken.
Nog onvoldoende duidelijk is wat de effecten van strandhuisjes zijn op de verstuiving van zand naar de duinen en van recreatie binnen het duingebied. Hierdoor zijn de gevolgen van het plan op het Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen nog onvoldoende onderzocht. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op dit punt aan te vullen. De gemeente neemt deze aanbeveling over en zal de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schagen

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 15 mrt 2018