3165. Afronding woningbouw Kloosterveen, gemeente Assen

De gemeente Assen wil op termijn de wijk Kloosterveen uitbreiden met maximaal 2.500 woningen. Daarbij zullen ook de wegen in en om de wijk worden uitgebreid en aangepast. De voorgenomen ontwikkeling wordt vastgelegd in een structuurvisie. Ter onderbouwing van een besluit over deze visie wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Assen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-10-2016 Adviesaanvraag

16-11-2016 Datum kennisgeving

02-02-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

07-06-2017 Adviesaanvraag

28-06-2017 Datum kennisgeving

21-09-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

22-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het milieueffectrapport.

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport zijn de belangrijke bouwstenen onderzocht die de leefbaarheid, de inrichting en de uitstraling van de wijk beïnvloeden. Het gaat vooral om de verkeersstructuur, de energievoorziening en het waterbeheer. Het rapport beschrijft helder de mogelijke keuzes en wat de belangrijkste milieugevolgen ervan zijn. Het rapport bevat nog geen actuele gegevens over de effecten van de nieuwe wijk op enkele van de vogelsoorten die belangrijk zijn voor het Fochteloërveen, zoals de kraanvogel, de toendrarietgans en de kleine zwaan. Daarmee is onduidelijk of de gemeente nog in maatregelen moet voorzien om deze soorten afdoende te beschermen. De gemeente heeft aangegeven de ontbrekende informatie aan te vullen en door de Commissie te laten toetsen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De leefbaarheid, de inrichting en de uitstraling van een nieuwe woonwijk worden door tal van factoren beïnvloed. In het geval van Kloosterveen is dat niet alleen de structuur van het wegennet. Ook op het gebied van het waterbeheer en de energievoorziening zijn volgens de Commissie onderscheidende keuzes te maken. Ze adviseert om in het rapport bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de wijk klimaatneutraal kan worden ingericht en hoe wijzigingen in het polderpeil factoren zoals de waterberging, de eisen aan de woningen en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling beïnvloeden. Verder adviseert de Commissie om te verkennen hoe het aanleggen van de verschillende deelgebieden van de wijk kan worden aangepakt. Want de volgorde waarin deelplannen worden gerealiseerd, zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de omvang en verdeling van de hinder die tijdens het aanleggen ontstaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. R.F. de Vries

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Assen

Bevoegd gezag
Gemeente Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe

Bijgewerkt op: 13 okt 2017