3188. Windpark Nij Hiddum-Houw

Het samenwerkingsverband Brouwer Windturbines B.V., Windpark A7 B.V. en Nuon Wind Development wil windpark ‘Nij Hiddum-Houw’ van in totaal 42 megawatt realiseren bij de Kop van de Afsluitdijk. De tien bestaande turbines van het huidige park Hiddum-Houw (tezamen 5 megawatt) zullen worden verwijderd. Voor het project moet een Provinciaal Inpassingsplan worden vastgesteld door de provincie Fryslân en een omgevingsvergunning worden verleend door de gemeente Súdwest-Fryslân. Voordat Provinciale Staten van Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân hierover een besluit nemen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Fryslân heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

08-12-2016 Adviesaanvraag

20-03-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

31-03-2017 Adviesaanvraag

18-05-2017 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

11-08-2017 Adviesaanvraag

09-11-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Tussentijds toetsingsadvies
Uit de notitie van de provincie blijkt dat de locatie op de Kop van de Afsluitdijk, Nij Hiddum-Houw, steeds in beeld is geweest als windenergielocatie. De eerder door de provincie genomen stappen in het besluitvormingsproces zijn ook duidelijk weergegeven in de notitie. De provincie meldt echter niet waarom Nij Hiddum-Houw de voorkeur heeft boven, of gelijkwaardig is aan, andere locaties in de provincie. De Commissie vindt het voor de transparantie in de publieke discussie van belang dat duidelijk is waarom gekozen is voor een windpark op de Kop van de Afsluitdijk en niet voor een andere locatie in Fryslân. De Commissie adviseert daarom om in het komende milieueffectrapport alsnog de (milieu)argumenten te beschrijven voor deze locatie.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport aan te geven hoe de locatie Nij Hiddum-Houw zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de provincie Fryslân. De aspecten leefomgeving, landschap, natuur en energieopbrengst zijn daarbij van belang. Met deze informatie kan de provincie onderbouwen waarom juist voor deze locatie gekozen wordt en niet voor andere locaties in de provincie. Ook adviseert de Commissie in het rapport een overzicht op te nemen van de verschillende opstellingsmogelijkheden van turbines op de locatie Nij Hiddum-Houw. De milieueffecten van turbineopstellingen kunnen namelijk verschillen, bijvoorbeeld een rustiger beeld voor het landschap of minder vogelslachtoffers. Het rapport biedt hiermee straks een goed inzicht in de keuzes voor het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gooyum Houw BV
Nuon Wind Development B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 21 dec 2017